Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Deklaracja dostępności: pobierz

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚC
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej
https://piwgarwolin.mojbip.pl
Daty publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej: 02.11.2010r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.02.2022r.

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z
powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:
Oświadczenie sporządzono dnia: 18.05.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Tomasz Zawadzki ,
piw@piwgarwolin.pl . Kontaktować można się także
dzwoniąc na numer telefonu 256843445. samą drogą można składać wnioski o
udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:
Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z
żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub
jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo
dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7
dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,
podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja
żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od
dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć
skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu
wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich”.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/
Dostępność architektoniczna:
1. Budynek usytuowany na piętrze, brak dostosowania dla potrzeb osób
niepełnosprawnych

2. Brak podjazdu dla niepełnosprawnych
3. Parking ogólnie dostępny (brak wyznaczonego miejsca dla inwalidów)
Do końca 2020 roku strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej zostanie w
pełni dostosowana do wymagań prawnych.