Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie

Regulamin Organizacyjny

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Garwolinie

 

Pobierz regulamin

Ustalił:

Powiatowy Lekarz Weterynarii

W Garwolinie

Andrzej Koryś

 

W uzgodnieniu z:

Mazowieckim Wojewódzkim

Lekarzem Weterynarii

Z siedzibą w Siedlcach

 

25.05.2010 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie działa w szczególności na podstawie:

 

1)            ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 121, poz. 842, z późn. zm.);

2)            zarządzenia nr  1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );

3)            niniejszego regulaminu.

 

§ 2

 1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Garwolinie oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      powiecie – należy przez to rozumieć powiat garwoliński 

2)      Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie

3)      Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie

4)   Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne    stanowiska pracy  określone w § 6 Regulaminu

5)  kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą zespołem  a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych koordynatorów – starszych inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.

 

§ 3

 1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.
 1. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:

1)      wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;

2)      jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;

3)      wynikających z odrębnych ustaw.

 

 1. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.
 1. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu;
 1. Siedziba Inspektoratu mieści się w Garwolinie

 

Rozdział II

Organizacja Inspektoratu

 

§ 4 

1. Komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy których mowa w § 11 i § 12     

2. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

 

Rozdział III

Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

 

§ 5

 1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.
 1.  Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:

 

1)            zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;

2)            reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;

3)            wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;

4)            udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;

5)            zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;

6)            zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

 

§ 6

 1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza. 
 2. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.
  1. Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:

1)       Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

2)       Zespół do spraw finansowo-księgowych, administracyjnych i obsługi prawnej

 

 1. Zastępca Powiatowego Lekarza bezpośrednio kieruje:

1)      Zespołem do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 

§ 7

 1. Kierownicy kierują poszczególnymi działami i odpowiadają za:

1)  należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z  obowiązującymi przepisami prawa;

2)  porządek i dyscyplinę pracy;

3)  merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.

 1. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

§ 8

 1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.

2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.

 1. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:

     1)    pracownika zajmującego się sprawą

2) kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;

3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub  ma  powodować skutki finansowe;

4)  radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym.

 1. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:

 

1)   pracownika zajmującego się sprawą;

2)  kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;

3)  głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.

 

 1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:

 

      1) Powiatowy Lekarz

      2) Główny Księgowy

6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

  

§ 9

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.

 

 • § 10
 1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych  i stanowisk pracy określa instrukcja kancelaryjna stanowiąca załącznik nr 2.
 2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu określa instrukcja kancelaryjna.

 

Rozdział IV

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

 

§ 11

 1. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:

1)      przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt, prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby,

2)      prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ognisk choroby zakaźnej,

3)      prowadzenie rejestru i kontrola spełniania warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się:

4)     zarobkowym przewozem zwierząt i organizowaniem targów, spędów, skupu zwierząt

5)      wylęgiem drobiu

6)      produkcją, wprowadzaniem do obrotu materiału biologicznego

7)      prowadzeniem punktów kopulacyjnych

8)      organizowanie i kontrola badań kontrolnych

9)      kontrola prawidłowości wykonywania czynności ochronnych przez lekarzy wyznaczonych

10)  wydawanie wypisów z rejestrów o których mowa w lit. c

11)  kontrola dokumentacji podstawowej prowadzonej przy badaniach monitoringowych oraz jej zgodności z fakturami i rachunkami wystawianymi przez lekarzy wykonujących badania

12)  obsługa programów ZCHZZ, SERPIW, TRACES

13)  przygotowywanie obowiązujących sprawozdań

14)  wyznaczenie miejsca kwarantanny lub uboju zwierząt

15)  badanie zwierząt wprowadzanych na rynek i wystawianie świadectw zdrowia

16)  nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt

17)   organizowanie kontroli z zakresu IRZ

18)    wydawanie licencji dla przewoźników zwierząt

19)  przygotowywanie i wydawanie decyzji o urzędowej wolności dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta

20)   egzekwowanie od nadzorowanych podmiotów nałożonych obowiązków i spełnienia     warunków weterynaryjnych

21)    należyta dbałość o powierzony sprzęt, jego stan techniczny i ukompletowanie

22)    przygotowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych

23)    prowadzenie monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości biologicznych i chemicznych u zwierząt.

 

 1. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

 

1)      Zastępca Lekarza Powiatowego;

2)     inspektor do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt;

3)     inspektor do spraw kontroli wymogów wzajemnej zgodności;

4)     inspektor do spraw zwalczania chorób zakaźnych

 

§ 12

1. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy:

1)      prowadzenie rejestrów i kontroli spełniania warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się:

2)      -  ubojem zwierząt rzeźnych lub skupem zwierząt łownych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa

3)      -  pozyskiwaniem i przetwórstwem mleka, ryb, jaj konsumpcyjnych i innych środków  spożywczych pochodzenia zwierzęcego

4)      kontrola prawidłowości wykonywania czynności przez lekarzy wyznaczonych przez  Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z zakresami obowiązków

5)      przeprowadzanie i organizowanie badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych, leków u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w produktach spożywczych zwierzęcego pochodzenia

6)      kontrola produktów przeznaczonych do handlu i wywozu wraz z wystawianiem świadectw zdrowia

7)      sporządzanie wymaganych sprawozdań

8)      kontrola sprzedaży bezpośredniej produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

9)      egzekwowanie od nadzorowanych podmiotów nałożonych obowiązków oraz spełnienia warunków weterynaryjnych

10)  należyta dbałość o powierzony sprzęt, jego stan techniczny i uompletowanie.

11)  realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach oraz rozporządzeń

12)  realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz

13)  raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz

14)  prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005

15)  nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach

16)  nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych zgodnie z rozporządzeniem 183/2005

17)  nadzór nad obrotem paszami

18)  aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz

19)  nadzór nad wytwórniami pasz stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego

20)  nadzór nad zakładami produkującymi karmy dla zwierząt domowych

21)  nadzór nad hurtowniami karm dla zwierząt domowych

22)  nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem 1774/2002

23)  ł)  nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego pochodzącymi ze środków transportu międzynarodowego (jeśli dotyczy)

24)  nadzór nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z art. 23 rozporządzenia 1774/2002

25)  nadzór nad rolniczym wykorzystaniem mączek mięsno-kostnych jako polepszaczy gleby oraz podmiotami stosującymi polepszacze gleby

26)  nadzór nad eksportem i importem oraz handlem paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

27)  współpraca z Wojewódzkim Inspektorem ds. Pasz i/lub Utylizacji oraz Farmacji w zakresie kompetencji

28)  współpraca z innymi Powiatowymi Inspektorami ds. Pasz i Utylizacji w zakresie kompetencji

29)  utrzymywanie roboczych kontaktów z Inspekcjami: Sanitarną, Handlową i Ochrony Środowiska

30)  współpraca z laboratoriami ZHW w zakresie kompetencji

31)  współpraca z Powiatowym Inspektorem ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z rzeźni, zakładów rozbioru itp.

32)  współpraca z Powiatowym Inspektorem ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w zakresie stosowania pasz leczniczych w stadach zwierząt gospodarskich

33)    prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

34)    aktualizacja list podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w odniesieniu do pasz i utylizacji

35)   wprowadzanie i aktualizowanie danych bazy SPIWET

36)    organizowanie działań powiatowego inspektoratu weterynarii w zakresie upowszechniania wiedzy o zgodnym z prawem, wytwarzaniem i obrotem pasz oraz problematyką zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

 

 1. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

 

1)        inspektor do spraw higieny żywności – kieruje działem

2)       Inspektor do spraw pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

3)       Inspektor do spraw higieny żywności

 

§ 13

1. Do zadań zespołu do spraw finansowo – księgowych, administracyjnych i obsługi prawnej należy:

1)      planowanie finansowe dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych dla Inspektoratu

2)      przygotowywanie decyzji dotyczących zmian w planowaniu

3)      prowadzenie rachunkowości Inspektoratu zgodnie z ustawą z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. 2002 nr 76, poz. 694 z późn. zm.) a w szczególności:

4)      opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości Inspektoratu

5)      prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym

6)      wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego

7)      sporządzanie sprawozdań finansowych

8)      gromadzenie oraz przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą

9)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

10)  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

11)  dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

12)  prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji i umorzeń środka trwałego

13)  sporządzanie list płac dla pracowników Inspektoratu

14)  naliczanie i wypłata pracownikom zasiłków należnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

15)  naliczanie i potrącanie w listach płac podatku dochodowego od osób fizycznych, od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom oraz prowadzenie rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym

16)  prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych Inspektoratu

17)  wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych i innych o wypłacanych wynagrodzeniach

18)  sporządzanie sprawozdawczości finansowej Inspektoratu

19)  współdziałanie z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w zakresie planowania i sprawozdawczości

20)  sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości Inspektoratu, wynikającej z obowiązków dysponenta III stopnia

21)  prowadzenie obsługi finansowej i ewidencji księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

22)  wysyłanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego nowo zatrudnionych pracowników, członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego, zmian danych osób ubezpieczonych oraz wyrejestrowywanie  z ubezpieczeń pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy

23)  prowadzenie spraw pieczęci, stempli i tablic urzędowych

24)  prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych

25)  udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa zgodnie z art.6 ustawy z dn. 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. 2002, nr 123, poz. 1059 z późn. zm)

26)  udział w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, a zwłaszcza umów.

27)  nadzór prawny nad egzekucją należności Inspektoratu

28)  występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowego Lekarza Weterynarii w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi

29)  opracowywanie projektów aktów prawnych na podstawie przedłożonych przez właściwych pracowników założeń – propozycji regulacji

30)  zapewnienie właściwej organizacji pracy sekretariatu, w tym w szczególności:

 1. nadzór nad przygotowaniem i obsługą spotkań i narad Powiatowego Lekarza Weterynarii
 2. organizowanie i koordynowanie przyjęć interesantów
 3. udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych

31)  obsługa telefonów, poczty elektronicznej, przyjmowanie i nadawanie faksów

32)  przyjmowanie korespondencji, rejestracja jej w dzienniku korespondencyjnym oraz przekazywanie jej właściwym komórkom organizacyjnym

33)  wysyłanie korespondencji umieszczonej w zaklejonych i zaadresowanych kopertach, a w przypadku korespondencji doręczanej „za potwierdzeniem odbioru” także z wypełnionym drukiem „za potwierdzeniem odbioru”

34)  sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie

35)  prowadzenie rozliczenia kart drogowych

36)  prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej magazynu

37)  prowadzenie zaopatrzenia dla Inspektoratu

38)  Sporządzanie ewidencji emitowanych zanieczyszczeń i wyliczanie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza

39)  gospodarka odpadami

40)  koordynacja informacji udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej

41)  prowadzenie spraw związanych z naborem w służbie cywilnej, w tym:

42)  przygotowywanie informacji o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej oraz ich upowszechnianie

43)  sporządzanie list kandydatów na wolne miejsca pracy w Inspektoracie oraz informacji o wynikach naboru

44)  prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy pracowników Inspektoratu

45)  prowadzenie akt osobowych pracowników Inspektoratu

46)  prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników

47)  wnioskowanie na podstawie posiadanej dokumentacji o wypłatę przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych oraz innych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami

48)  ewidencjonowanie obecności i miesięczne rozliczanie czasu pracy pracowników Inspektoratu

49)  ewidencja urlopów pracowników Inspektoratu

 

2. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz realizację zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu.

 

 1. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

 

1)       Kierownik Działu – Główny Księgowy

2)       Księgowa

3)       Radca Prawny

4)       Sekretarz

5)       Kierowca

6)       Pracownik techniczny

 

Wykaz załączników:

 1. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii– zał. Nr 1.
 2. Znakowanie akt – zał. nr 2.